Privacy Policy


Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas personas datu apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu

informāciju par personas datu apstrādi.


Personas dati:

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.


Privātuma politikas piemērošana:

SIA “BRS GROUP” privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz

trešā persona saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekrišanu): papīra formā, elektroniskā formā, SIA “BRS GROUP” interneta mājaslapā, interneta veikalā, veikalā u.tml.


Pamatinformācija:

Personas datu apstrādes mērķis: Preču pirkumu/pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.


Pārzinis: SIA “BRS GROUP”, reģistrācijas Nr. 43603083512

Juridiskā adrese: Brīvības gatve 295, Rīga, LV1006, Latvija

Tiesiskais pamats: SIA “BRS GROUP” leģitīmās intereses.

Datu nodošana uz trešo valsti: Nenotiek.

Datu saņēmēji: Pārzinis, pārziņa operators un kompetentās (tiesībsargājošās) valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu (ārpakalpojumu sniedzēji) sniedzēji, datu-bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, advokātu, juristu biroji, operatori, u.tml./u.c..


Datu aizsardzības speciālists: info@brsgroup.lv


Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats:

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, realizētu SIA “BRS GROUP” leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu

prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, u.tml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības. 

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa, vai SIA “BRS GROUP” reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti

ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot SIA “BRS GROUP” leģitīmās intereses. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama –

personas dati tiek dzēsti.


Personas datu apstrāde tiek veikta izmantojot specializētas un drošas programmatūras, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi un glabāšanu, izmantojot antivīrusa programmas

(“ugunsmūrus”) un izmantojot citu tehnoloģiskos risinājumus. Personas dati tiek aizsargāti ar piekļuves sistēmām un speciālām programmatūrām.


Personas datu nodošana:

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).


Personas dati var tikt nodoti SIA “BRS GROUP” sadarbības (tajā skaitā ārpakalpojumu izpildīšanas kompānijām) partneriem, pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām,

fiziskām personām (juristi, advokāti). Personas datu nodošana notiek droši, izmantojot drošas programmatūras un tehnoloģijas. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams,

lai izpildītu SIA “BRS GROUP” tiesiskās un leģitīmās intereses.


Komerciālu piedāvājumu, reklāmas materiālu sūtījumi:

Komerciāli paziņojumi tiek nosūtīti tiem adresātiem / fiziskām personām, kuri/kuras ir piekritušas saņemt SIA “BRS GROUP” komerciālos paziņojumus (reklāmas materiālus). Informācija par

atteikšanos no komerciālo (reklāmas) paziņojumu saņemšanas ir norādīta komerciālā (reklāmas) e-pastā. Atteikties no komerciālu (reklāmas materiālu) paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-

pastu: info@brsgroup.lv.


Personas datu aizsardzība:

Personas datu aizsardzība tiek realizēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi, noteikumi) personas datu apstrādes jomā.


Piekļuve saviem personas datiem:

Fiziskā persona saviem personas datiem var piekļūt uz rakstveida iesnieguma pamata, ievērojot personas datu regulējošo normatīvo aktu prasības, iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas

regulējošo normatīvo aktu prasības, nosūtot (pa pastu: SIA “BRS GROUP”, Brīvības gatve 295, Rīga, LV-1006, Latvija, pa e-pastu: info@brsgroup.lv ) vai iesniedzot rakstveida iesniegumu.

Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apjomā, lai SIA “BRS GROUP” būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā

persona, kuras datus viņa pieprasa. Šajā gadījumā SIA “BRS GROUP” izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.


Tiesības atsaukt piekrišanu:

Fiziskai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaukšana ir iesniedzama tādā pašā veidā, kādā tika dota piekrišanas savu personas datu apstrādei.


Jebkurā gadījumā fiziskā persona savu rakstveida atsaukumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu var nosūtīt uz SIA “BRS GROUP” juridisko adresi: Brīvības gatve 295, Rīga, LV-1006, Latvija,

un/vai pa e-pastu: info@brsgroup.lv.  Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kura tika veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Kā arī piekrišanas atsaukums neietekmē un

nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz tiesiskiem pamatiem (regula, likums, noteikumi).


Nobeiguma informācija:

SIA “BRS GROUP” ir tiesības veikt privātuma politikas izmaiņas, par to informējot attiecīgās fiziskās personas (datu subjektus).

Šo noteikumu sadaļu virsraksti nav interpretējami nekā citādi, kā tikai ērtākai noteikumu pārskatāmībai.

Datu subjektam (fiziskai personai), ja tā uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ir tiesības vērsties pie SIA “BRS GROUP” vai Datu valsts inspekcijā.